OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 4/2015

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tulevat OPSiin

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tulevat OPSiin

Syksyllä 2016 voimaan tulevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa opetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan “siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014).

Monialainen oppimiskokonaisuus on tapa eheyttää opetusta. Siinä oppilaat vuorovaikutteisesti rakentavat ja jäsentävät maailmankuvaansa eri tiedonaloja ja taitoja yhdistelemällä. Tavoitteena on aktiivisesti osallistuen tutkia oman elämän ja ympäröivän maailman ilmiöitä. Monialaisissa oppimisprojekteissa korostuu oppilaslähtöinen toimintatapa siten, että opettajan roolina on ohjata ja mahdollistaa toiminta, jossa oppilaiden työskentelyn kautta saavutetaan myös laaja-alaista osaamista. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja työelämätaidot, monilukutaito sekä tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Koska monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa korostuu eri tiedonalojen yhdistely, tarkoittaa tämä myös opettajien yhteistyön korostumista opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Syksyn ajan koulutuksessa “Opettaja luotsina - monialaisista oppimiskokonaisuuksista laaja-alaiseen osaamiseen” pioneerityötä tekevät opettajat ympäri Suomea ovat suunnitelleet monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa ylitetään paitsi oppiaine-, myös koulu-, luokka-aste- ja paikkakuntarajoja. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, ja siihen osallistuvat opettajat ovat tehneet myös yhteistyötä verkon kautta erilaisin työkaluin. Koulutuksessa on mukana myös samalta koululta tulevia usean opettajan ryhmiä, jotka kurssin puitteissa toteuttavat monialaisen oppimiskokonaisuuden omalla koulullaan.

Suunnitellut monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat suomalaista opettajatyötä parhaimmillaan. Luotsiopettajat osoittavat toiminnallaan, että esteet ja haasteet yhteistyölle ja koulun kehittämiselle ovat ylitettävissä, kun taitoa, halua ja innostusta siihen on. Oppiainerajat ylittäviä teemoja on löydetty esimerkiksi metsästä, taloudesta tai käyttäytymisestä. Ylä- ja alaluokat yhdistävässä oppimiskokonaisuudessa tutkitaan sitä, mikä minusta tulee isona. Paikkakuntarajoja voidaan ylittää vaikkapa omia asuinympäristöjä tutkimalla ja niitä vertailemalla.

Koulutus on ohjannut monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun erilaisten teemojen kautta. Suunnitelmissa on otettu huomioon mm. laaja-alaiset osaamistavoitteet, opettajien yhteistyö, ilmiöpohjainen oppiminen sekä monialaisen oppimisen ohjaus ja arviointi. Koulutuksen kulusta ja luotsiopettajien ajatuksista voit lukea Opettaja luotsina -blogista.

Opettaja luotsina -koulutus järjestetään toisen kerran keväällä 2016. Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Paula Vaskuri
Virpi PietikäinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto