OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 4 / 2012

Päiväkodin johtajan oppisopimustyyppinen koulutus antoi eväitä johtajuuteen

EDE-tiimi toteutti vuonna 2011-2012 yhteistyössä Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen täydennyskoulutusyksiköiden kanssa OKM:n rahoittaman 30 opintopisteen laajuisen päiväkodin johtajien oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen. Kyseessä oli ensimmäinen korkeakoulujen kyseiselle kohderyhmälle järjestämä toteutus.

Koulutus mahdollisti osallistujalle työn ja koulutuksen yhdistämisen, teorian soveltamisen käytäntöön sekä työnantajalle oppisopimusopiskelijan työpanoksen hyödyntämisen koko koulutusajan.

Koulutuksen tavoitteena oli tarjota osallistujille tutkimukseen perustuvaa teoriataustaa ja käytännön työvälineitä päiväkodin laadukkaan johtamisen tueksi. Koulutuksen sisältöalueita olivat johtajuus ja esimiestaidot, päivähoitoon liittyvä juridiikka, päiväkodin talous- ja hallintojohtaminen, pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa, oma ja työyhteisön hyvinvointi sekä päivähoidon palvelujen kehittäminen ja laadun arviointi.

Osallistujien antama palaute koulutuksesta oli erinomaista. Erityisesti kiitosta saivat paikallisen opiskelijaryhmän työskentely ja mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun kollegoiden kanssa. Omasta työstä nostetut oppimistehtävät koettiin mielekkäinä oman oppimisen ja koko työyhteisön kehittymisen kannalta. Tehtävät jaettiin kaikille verkkoympäristössä, mikä koettiin erittäin hyvänä ja hyödyllisenä toimintatapana.

Osallistujat kuvasivat koulutuksen vaikutuksia omaan työhönsä johtajana seuraavasti:

  • Olen saanut varmuutta ja rohkeutta johtamiseen. Tiedän minkälainen johtaja haluan olla ja minkälaista varhaiskasvatusta haluan ,että päiväkodissani toteutetaan.
  • Olen nykyisin itsevarmempi, uskallan olla asioista myös kollegojen kanssa erimieltä.
  • Havainnoin, pohdin ja kyseenalaistan asioita enemmän. Kannustan työkavereita, itseni mukaan lukien, työn kehittämiseen, oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä kouluttautumiseen.
  • Koulutus on  avannut silmäni sille, että  minun vastuullani on hoitaa työyhteisön ammatillisuutta ja tuoda sitä esille.
  • Koulutus on avannut ymmärrystä siitä, kuinka laaja ja monitahoinen tehtävä johtajuus on. Johtajan pitäisi osata asioita taloudesta tunteiden säätelyyn ja olla tiukka ja empaattinen yhtä aikaa.
  • Näen jatkuvan kehittämistyön entistä positiivisemmassa valossa.  Yhteinen jatkuva keskustelu on muuttunut arjessamme tärkeäksi ja työhyvinvointiin panostaminen on yhteinen asiamme.
  • Tuon rohkeasti esille omia ehdotuksiani ja näkemyksiäni työtämme koskien.  Osaan myös perustella ne.  Haen myös aktiivisesti uutta tietoa.

Koulutukseen oli runsaasti hakijoita, joista vain 15 mahtui mukaan. Tarvetta tämäntyyppiselle koulutukselle olisi siis tulevaisuudessakin. Myös koulutukseen osallistuneet kokivat tarvetta käsiteltyjen teemojen syventämiseen ja esittivät toiveita jatkokoulutukselle.

Tarja TervolaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto