OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 4 / 2012

Oppimisen mobiilius, tabletit ja appsit puhuttivat rehtoreita

Nyt koulunsa aloittavat lapset ovat työelämässä vielä 2074. Käytössä oleva tekniikka on vanhentunut siihen mennessä monta kertaa. Oppiminen ei koskaan saisikaan olla tiettyyn tekniikkaan tai tiettyihin laitteisiin sidottua. Välineen käytön opettamisen sijasta on opetettava oppimisen taitoja, kulloinkin käytössä oleva tekniikka on vain väline oppimista edistävien toimintojen aikaan saamiseksi.

Vastikään väitellyt Jari Laru koulutti Oulun seudun rehtoreita mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa lokakuussa Oulun yliopistolla. Koulutus oli osa pidempikestoista TVT koulun johtamisen välineenä –koulutusta, jossa on käsitelty muun muassa sosiaalista mediaa, oppimisympäristöjä, verkon vuorovaikutusvälineitä ja tiedonhallintaa. Jari Larun koulutusiltapäivän materiaaliin voi perehtyä tarkemmin Slidesharessa.

Jari Laru
Suurin ”hype” mobiililaitteiden suhteen opetuksessa on jo ollut ja mennyt. Vaikka niiden käyttö ei vielä ole valtavirtaistunut, siihen suuntaan ollaan menossa. Laru esitteli omien tapaustutkimustensa vaiheita Gartnerin hype-käyrällä.

Mobiililaitteiden käyttö opetuksessa on suunniteltava ja vaiheistettava. Suurin virhe on tarjota laite oppijan käyttöön ilman minkäänlaista ohjeistusta siitä, mitä sillä tulee tehdä, miksi, miten ja milloin. Uusinkaan teknologia kouluissa ei poista tarvetta opetuksen suunnitteluun vaan päinvastoin erilaisia teknisiä välineitä käytettäessä on tarkoin mietittävä niiden funktio ja hyöty oppimisen edistäjänä. Tähän on syytä käyttää aikaa ”mobiilioppimista” suunniteltaessa.

Uusinta teknologiaa ei aina välttämättä tarvitse hankkia. Kouluissa on monesti jo valmiina käyttökelpoisia laitteita, joita ei hyödynnetä tarpeeksi. Esimerkiksi älytaulujen käytössä kannattaa pyrkiä innovatiivisuuteen, nähdä laitteen eri mahdollisuudet laajasti. Laite sinänsä ei tuo autuutta vaan se, osaako sitä soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitteiden käytettävyys paranee onneksi kaiken aikaa ja kun itse aktiivisesti tutustuu ja käyttää uutta teknologiaa, sen pedagogiset mahdollisuudet avautuvat paremmin. Parhaimmillaan teknologia valjastetaan opettajan asiantuntijuuden avuksi.

Mobiililaitteiden edut opetuksessa liittyvät voimakkaasti yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksellisen tiedonrakentelun mahdollistamiseen. Oikein käytettynä mobiiliteknologialla voidaan edistää syvää ja kokemuksellista oppimista. Välttämättä kaikilla oppilailla ei tarvitse olla edes omaa laitetta vaan jo ryhmässä tekeminen yhteisen teknisen laitteen avulla tuo lisäarvoa oppimiseen. Mobiilitekniikkaa voidaan käyttää myös vain tiettyyn vaiheeseen oppimisprosessia.

Mobiililaitteiden myötä teknologia integroituu oppimiseen entistä tiiviimmin. Erilliset, tekniikkaa sisältävät tilat, kuten atk-luokat vähenevät ja tekniikka tulee kokonaisvaltaisemmin osaksi oppimista. Laitteiden kehittyessä yhä kevyemmiksi ja intuitiivisimmiksi niistä tulee luonteva osa erilaisia oppimisympäristöjä. Tulevaisuudessa tekniikka tulee yhä enemmän sulautumaan esimerkiksi osaksi kalusteita. Toki haasteitakin riittää edelleen muun muassa eri laitevalmistajien ja käyttöjärjestelmien yhteensovittamisessa.

Koulutukseen osallistujat jakoivat Larun näkemykset ja pitivät opettajan ammattitaitoa, kiinnostusta ja opetuksen suunnittelua tärkeimpinä edellytyksinä mobiili- ym. teknologian käytön onnistuneelle opetuskäytölle. Viimeisin haaste liittyy kouluille hankittujen (tai hankinnassa olevien) tablet-laitteiden käyttöönottoon ja moni rehtoreista jatkaakin niiden opetuskäyttöön perehtymistä Osaava-hankkeen koulutuksessa. 

Mikko Ojala ja Virpi PietikäinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto