UUTISKIRJEARKISTO > KESÄ 2016

VAIKUTTAVAA LAATUTYÖTÄ KOULUISSA

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen järjestäjien toimintaan kohdistuvaa arviointia eri kouluasteilla Suomessa. Arviointikeskuksen toimintaa ovat esimerkiksi järjestelmä- ja teema-arvioinnit, oppimistulosten arvioinnit sekä koulutusalakohtaiset arvioinnit. Arviointikeskus tukee koulutuksen järjestäjiä muun muassa kouluttamalla ja tuottamalla avointa arviointitietoa koulutussektorilta.

Koulutuksen arviointisuunnitelmassa 2016–2020 määritellään kauden arviointihankkeet. Yksi hankkeista on koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arviointikulttuurin vahvistamisessa. Tätä varten Karvi on tehnyt koontia opetuksen järjestäjien laadunarviointi- ja itsearviointikäytänteistä kunnissa. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta sai raportoida Karville onnistuneesta laatutyöstä ja siihen liittyvistä hyvistä käytänteistä nyt keväällä. Raportoinnin apuna Haapavesi sai hyödyntää Laatua Siikalatvalla Osaava -hankkeen saavutuksia. Hanke toteutettiin yhdessä Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kanssa vuosina 2012–2013.

HSSK Laatutyö

Laatua Siikalatvalla Osaava -hankkeen tavoitteena oli edistää yleissivistävän koulutuksen jatkuvaa kehittämistä lisäämällä opetustoimen ja henkilöstön laadunarviointi- ja kehittämisosaamista. Me topikilaiset toimimme käytännön koulutus- ja kehittämisprosessin vetäjänä alueella. Käynnistimme prosessin Johdatus laatukriteereihin -itseopiskelukurssilla verkossa, jossa syvennyimme laatutyön perusteisiin. Prosessi jatkui koulujen laatutyöryhmien työpajoilla, joissa osallistujat työstivät koulujen laatukäsikirjoja yhteistoiminnallisesti. Pajojen välillä osallistujat edistivät käsikirjoja koko kouluväen kanssa. Tässä hyödynnettiin myös verkon palveluja, esimerkiksi blogia, Google-palveluita ja Moodle-ympäristöä. Alueen oppilaitosjohto oli vahvasti mukana koko prosessin ajan, mikä edesauttoi osallistujien sitoutumista, alueella jo olevan asiantuntemuksen hyödyntämistä ja yhteisen näkemyksen muodostamista laatutyöstä. Laatutyö perustui perusopetuksen laatukriteereihin ja The Common Assessment Framework -laadunarviointimalliin. CAF-mallia hyödynnettiin lukion laatutyössä.

Haapaveden kaupungin sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi kommentoi Haapaveden kaupungin laatutyötä:

 • Mitä hyötyä laatutyöstä on ollut teille?
  Opettajat on saatu pohtimaan oman koulunsa käytänteitä ja parantamaan koulujen toimintamalleja.
 • Miten kuvaisit lyhyesti laatujärjestelmäänne?
  Haapaveden kaupungin laatujärjestelmää valvoo ja suunnittelee rehtoritiimi sivistysjohtajan johdolla. Lukiolla, yläkoululla ja alakouluilla on omat laadunvalvontajärjestelmänsä. Koulut toteuttavat vuosittain laatukäsikirjan määrittelemät tehtävät ja lisäksi kukin koulu valitsee vuosittain 1–2 arviointikohdetta, joita arvioidaan tarkemmin.
 • Miten olette kokeneet prosessin? Missä onnistuitte? Mitä haasteita? Mihin kiinnitätte huomioita tulevaisuudessa?
  Prosessi oli hyvin osallistava. Laatutyön veturina toimi rehtoreista ja opettajista koostuva ydinryhmä. Kaikki opettajat pääsivät mukaan tekemään laatutyötä omilla kouluillaan.
 • Miten laatutyö on auttanut teitä kehittämään oppilaitosten toimintaa?
  Laatutyö tekee koulun toiminnasta suunnitelmallisempaa ja yhdenmukaistaa käytänteitä eri kouluilla. Laatutyön kautta voi myös levittää hyviä käytänteitä koululta toiselle.
 • Miten laatutyö on jäänyt elämään alueellanne?
  Laatua Siikalatvalla OSAAVA -hankkeen tuloksena saatiin aikaan kouluille laatukäsikirjat, joissa on ohjeistettu koulujen laatutyötä. Koulut arvioivat toimintaansa säännöllisesti laatukäsikirjan mukaan.
 • Miten koulujen kehittämisen kohteet näkyvät alueenne toiminnan kehittämisessä?
  Laatutyössä esille tulleet kehittämiskohteet huomioidaan aina seuraavan vuoden vuosisuunnitelmissa.

Lue lisää laatutyöprosessista:
https://osaavasiikalatva.wordpress.com/laatua-siikalatvalla/

Sirpa Kova
Virpi Pietikäinen
Tarja Tervola

   
 
Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus