OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2/2014

Koulun ja kirjaston yhteistyöllä kohti monilukutaitoa

Uuden opetussuunnitelman, OPS2016:n perusteluonnoksissa on yhtenä merkittävänä lähtökohtana laaja-alainen osaaminen, jonka osa-alueita ovat muun muassa ajattelu ja oppimaan oppiminen, tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä monilukutaito. Monilukutaito tarkoittaa kykyä hahmottaa, tulkita, arvioida ja käyttää erilaisia medioita (kirjat, lehdet ja muut joukkotiedotusvälineet, internet) ja niiden informaatiota. Uuden opetussuunnitelman mukaan monilukutaito pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan viestit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, äänellisiä, kuvallisia, kinesteettisiä, painettuja, analogisia tai digitaalisia. Monilukutaitoa kehitetään osana kaikkien oppiaineiden opiskelua läpi perusopetuksen, ja monilukutaito yhdistyy kiinteästi ajattelu- ja tiedonhallintataitoihin erilaisissa oppimisympäristöissä ja -tilanteissa.

Viidensillä valtakunnallisilla koulukirjastopäivillä Oulussa 24.-25.4.2014 oli teemana koulukirjastot ja uusi OPS. Suomessa yleinen kirjasto hoitaa usein koulukirjastotehtävät, joten on kiinnitettävä erityisesti huomiota koulun ja kirjaston yhteistyöhön.  Monilukutaito on yksi osa-alue, jossa koulun ja kirjaston tavoitteet kohtaavat. Opettajien pedagogisen ja substanssiosaamisen sekä kirjastoammattilaisten informaatioaineistojen tuntemuksen yhdistämisellä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia aineistolähtöisessä opetuksessa. Esimerkiksi opiskeluprojekteissa, jossa tietoa haetaan laajasti erilaisista lähteistä, voi kirjastoammattilainen tukea oppimisprosessia sen eri vaiheissa: aiheen tarkentamisessa, tiedonlähteiden kartoittamisessa, tiedonhaussa ja tiedon arvioinnissa.  

Oulun yliopiston koordinoima, valtakunnallinen Lukuinto-ohjelma on tarjonnut kouluille ja kirjastoille mahdollisuuksia kehittää yhteistyötään eri tavoin. Ohjelmassa mukana olevat koulu-kirjastopilottiparit ovat luoneet toimintamalleja lasten ja nuorten monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lukuinnostuksen tukemiseen sekä media- ja informaatiolukutaidon kehittämiseen.

Koulun ja kirjaston yhteistyöllä kohti monilukutaitoa

Lukuinto-ohjelmassa Oulussa kaupunginkirjaston ja Myllytullin koulun yhteistyöprojektissa opettaja ja kirjaston informaatikko johdattivat yhdessä oppilaita tutkivan oppimisen prosessiin.

Opettajan ja kirjastoammattilaisen yhteistyön lähtökohtana on toisen osaamisen ja ammattitaidon tunnistaminen ja arvostaminen. Paikallista opetussuunnitelmatyötä tehtäessä pitäisi miettiä myös sitä, miten kirjastoväki saataisiin prosessiin mukaan. Koulun ja kirjaston vuorovaikutusta lisäämällä voidaan konkretisoida yhteisiä tavoitteita ja toimintamuotoja, jotka palvelevat laaja-alaisen lukutaidon edistämistä. Jotta yhteistyö saadaan sidottua toimintarakenteisiin kiinteästi, tarvitaan myös resurssien käytön mielekästä suunnittelua ja halua hyödyntää yhteistä potentiaalia.

Virpi PietikäinenTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto