OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2 / 2013

Uudistuva oppilaitos opetussuunnitelmatyötä kehittämässä

Opetushallitus on käynnistänyt syksyllä 2012  opetussuunnitelmatyön, jonka taustalla on  valtioneuvoston asetus perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016.

EDE-tiimi on saanut Opetushallitukselta rahoituksen ”Uudistuva oppilaitos opetussuunnitelmatyötä kehittämässä” -koulutushankkeelle, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston harjoittelukoulun, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Lisäksi kunnat ja kaupungit järjestävät itse opettajilleen koulutusta ja tukea ops-työhön. Pohjois-Suomessa tullaan järjestämään useita koulutustilaisuuksia vuosien 2013–2014 aikana. Tukea tarjoavat yksin ja yhteistyössä opetuksen järjestäjät, OPH, aluehallintovirastot, yliopistojen harjoittelukoulut ja täydennyskoulutusyksiköt.

Haastattelimme yhteistyökumppaneitamme ja tiedustelimme heidän näkemyksiään ja tuntemuksiaan tulevasta OPS-työstä.

Mitä odotat OPS-työltä?

Hanna-Mari SarlinHanna-Mari Sarlin

opetustoimen ylitarkastaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Suomessa valtakunnallisella opetussuunnitelmaremontilla on tapana toistua noin 10 vuoden välein. Tämä merkitsee valtakunnallisissa tavoitteissa ja tuntijaossa tehtäviä muutoksia (Valtioneuvoston asetus) sekä opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Edelliset ops-perusteet on laadittu perusopetusta varten vuonna 2004 ja lukiota varten vuonna 2003.

Vuonna 2012–2014 on käsillä esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistus. Perusopetuksen tuntijakoasetus on annettu vuonna 2012 (422/2012) ja se astuu voimaan vuonna 2016.  Lukion valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon on määrä uudistua myös vuoden 2016 lukuvuoden alusta ja opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuonna 2015. Opetussuunnitelman perusteissa huomioidaan ajankohtaiset muutokset opetustoimen lainsäädännössä, joita tällä hetkellä ovat työrauha- ja kurinpitopykälät sekä todennäköisesti vuonna 2014 valmistuvat uudet oppilashuoltolaki ja varhaiskasvatuslaki. Opetussuunnitelman perusteita seurailee paikallisten esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien laadintaprosessi kunnissa, kaupungeissa ja kouluilla.  Uudet virallisesti hyväksytyt opetussuunnitelmat tulee ottaa paikallisesti käyttöön 1.8.2016. Koko valmisteluprosessi tullaan toteuttamaan vuosien 2012–2016/2017 välisenä aikana.

Mervi KemppainenMervi Kemppainen

lehtori

Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Opetussuunnitelmatyössä on kysymys tulevaisuuden sivistyksen rakentamisesta.  On totta, että muuttuva oppimisympäristö ja vaikeat taloudelliset olot tuottavat suuria haasteita koulutuksen kehittämiselle sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Odotan, että jokainen kasvatus- ja opetustyössä työskentelevä asennoituu lähtökohtaisesti myönteisesti, jotta voidaan luoda yhteistä näkemystä sen suhteen, mikä on kasvun ja oppimisen kannalta keskeistä ja millaisissa toimintaympäristöissä suomalaisessa koulussa tulevaisuudessa työskennellään.  Odotan myös, että jaksaisimme heti alkuvaiheessa paneutua erityisesti määrittelemään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat arvot ja periaatteet opsin kivijaloiksi.   Toivon konkreettisesti myös, että kouluissa järjestyy opettajille aikaresurssia osallistua tähän kehittämistyöhön!

Päivi MäkiPäivi Mäki

Laatupäällikkö

Oulun kaupunki sivistys- ja kulttuuripalvelut

Odotan, että tulossa on osallistava ja hyvä prosessi. Kun opettajat, rehtorit, muu koulun väki ja kumppanit saadaan toimintaa mukaan alusta lähtien, ei tarvitse puhua erikseen opetussuunnitelman jalkauttamisesta. Opetussuunnitelmaa uudistetaan laajoissa verkostoissa. Uudistustyössä on tärkeää saada jotenkin vuoropuheluun mukaan myös lapset ja nuoret, vanhemmat, kouluterveyden ja oppilashuollon väki sekä muut yhteistyötahot.

Opetussuunnitelmatyön painopiste on todennäköisesti enemmän kysymyksessä miten kuin mitä? Uudistuksessa tulevat olemaan keskiössä erilaiset opetusmenetelmät, opetusmateriaalit ja yhteistyön järjestäminen. Uudistuksen äärellä kouluyhteisössä on hyvä pohtia, miten lapsille ja nuorille opetetaan nyt ja tulevaisuudessa. Tällä uudistuskierroksella ei ole niinkään keskeistä se, mitä esimerkiksi sanotaan eri oppiaineiden sisällöistä ja tavoitteista, vaan se miten niitä opetetaan lapsille ja nuorille ja miten yksittäisiä sisältöjä nivotaan suurempiin kokonaisuuksiin.

Opetuksen eheyttäminen tulee ainakin Oulussa olemaan keskeinen näkökulma uudistuksessa. OPS-uudistuksessa keskitytään oppiaineita eheyttäviin kokonaisuuksiin kuten osallisuus, kestävä kehitys, yrittäjyyskasvatus, hyvinvointiosaaminen, kansainvälisyys ja kulttuuriopetussuunnitelma. Kulttuuri on selkeä osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa ja siksi merkittävässä roolissa myös opetussuunnitelmaprosessissa.

Opetussuunnitelman kehittäminen on osa koulujen arkea ja säännöllisesti esillä. Hiljattain on kehitetty tuen prosessia – kolmiportaista tukea perusasteella. Tämä on ollut iso uudistus. Lapsen ja nuoren kasvuun, oppimiseen ja koulun käynnin tukeen liittyvät asiat ovat yhä pinnalla. Asia vaatii pitkäjänteistä työtä ja opetushenkilöstön yhteistä pohdintaa.

Lue koko haastattelut OPS-blogista: http://uudistuvaoppilaitos.blogspot.fi/.

Sirpa Kova ja Tarja Tervola

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto