OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2 / 2013

Suomen ja Karjalan tasavallan yhteistyöhankkeella uusia toimintamalleja kouluihin lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) koordinoimassa PREVENT-hankkeessa (Developing Cross-Border Knowhow on the Prevention of Social Exclusion of Children and Youth) etsitään keinoja, joilla voidaan puuttua kouluyhteisössä ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Karjalan tasavallan pedagogisen akatemian kanssa.

PREVENTKoulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia, tukea heidän itsetuntonsa suotuisaa kehittymistä sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. PREVENT-hanke on osa Suomen ja Karjalan tasavallan välistä Karelia ENPI CBC -ohjelmaa, jonka päämääränä on lisätä hyvinvointia rajat ylittävän yhteistyön avulla. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2013–2014 ja sen rahoittavat Euroopan Unioni sekä Suomen ja Venäjän valtiot.

Hankkeeseen osallistuu Oulun ja Petroskoin alueelta yhteensä kahdeksan koulua, joissa luodaan uudenlaisia toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulun alueelta mukana ovat Kaukovainion koulu, Oulun normaalikoulu, Santamäkitalon koulu Kempeleestä ja Ylikiimingin koulu. Jokaisessa PREVENT-hankkeeseen osallistuvassa koulussa on valittu opettajia tai muita koulun ammattilaisia (kuraattori, psykologi, sosiaalipedagogi) hankkeen vastuuhenkilöiksi. Hanke keskittyy näiden vastuuhenkilöiden johdolla muutamien oppilasryhmien koulutyön ja elämänhallinnan tukemiseen, mutta hankkeen aikana kehittyvät hyvät käytännöt ja suositukset ovat avoimesti kaikkien koulujen ja yhteistyötahojen käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on osaltaan olla rakentamassa toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea lasten ja nuorten luottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa elämässä.

PREVENT
Hankkeessa järjestetään osallistujille koulutusseminaareja sekä Suomessa että Petroskoissa, jolloin suomalaiset vierailevat Venäjän Karjalassa ja petroskoilaiset puolestaan Oulussa. Siten hanke antaa hyvät mahdollisuudet kehittää koulun toimintakäytäntöjen lisäksi myös osallistujien omaa ammatillista osaamista.

PREVENT-hankkeen ensimmäinen koulutusseminaari järjestettiin huhtikuussa Karjalan tasavallan pedagogisessa akatemiassa Petroskoissa. Koulutusseminaari kokosi yhteen opettajia sekä muita ammattilaisia hankkeeseen osallistuvista kouluista. Seminaarissa kuultiin asiantuntijaluentoja lasten ja nuorten sosiaalisesta hyvinvoinnista, elämänhallinnasta, sosiaalisesta syrjäytymisestä sekä psykososiaalisen tuen merkityksestä lasten ja nuorten kehitykselle. Koulutusseminaarin teoriaa osallistujat pääsivät soveltamaan työpajassa, jossa aloitettiin koulukohtaisten kehittämishankkeiden ideointi. Koulutusseminaarin osallistujat kävivät myös vierailulla paikallisessa Besovetsin koulussa.  

Hankkeeseen osallistuvien koulujen henkilöstön kouluttamisen lisäksi PREVENT-hankkeen puitteissa järjestetään julkisia, kaikille avoimia seminaareja sekä tuotetaan materiaalia hyviksi havaituista toimivista käytännöistä. Ensimmäinen julkinen seminaari järjestetään Oulussa loppusyksyllä 2013.

Lisätietoa:
PREVENT-hankkeen verkkosivut: www.oulu.fi/prevent
ENPI CBC -ohjelman verkkosivut: www.kareliaenpi.eu/

Kaisa Koivuranta, tutkimusharjoittelija
Hanna Pesonen, projektikoordinaattori
Kristiina Simojoki, projektipäällikkö

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto