OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 2 / 2011

Osaaminen näkyväksi e-portfolion avulla?

Opettajat ovat keränneet materiaalia oman työnsä tueksi jo pitkään. Värikkäät mapit komeilevat usein opettajan työpisteen vieressä käden ulottuvilla, josta on helppo napata kulloinkin sopiva materiaali mitä erilaisempiin yhteyksiin. Materiaalin keruussa on pitkät perinteet, minkä uskoisi helpottavan opettajia dokumentoimaan omaa osaamistaan sähköisesti, vaikka eportfolio-työkalun avulla.

IkkunaPortfolio on osaamisen näkyväksi tekemisen väline: sillä voi tuoda esille niin valmiita tuotoksia kuin oppimisprosessiakin. Portfoliota voi käyttää myös oman ammatillisen kehittymisen tukena.  Nykyään opitaan kaiken aikaa ja yhä enemmän muutenkin kuin  formaalissa koulutuksessa. Portfoliossa voidaan tuoda esille myös informaalin oppimisen tuotoksia; osaamista, jota on hankittu muun muassa  työssä tai vapaa-ajalla.

Perinteinen paperinen portfolio on yleisesti korvautumassa sähköisellä portfoliolla. E-portfolion tuottamiseen on markkinoilla tarjolla erilaisia joustavia työkaluja, jotka tarjoavat rajapintoja erilaisiin järjestelmiin, mm. verkko-oppimisalustoihin. E-portfolion tekemiseen voidaan käyttää myös verkon ilmaisia välineitä, kuten blogeja ja wikejä.

Portfolio ei ole pelkkä ansioluettelo, CV, jollaiseksi sen helposti mieltää. E-portfolio ei myöskään ole vain www-sivu tai blogi, vaikka näitä voidaankin käyttää apuna sähköisen portfolion rakentamisessa. E-portfolio voidaan nähdä eräänlaisena kokoelmapankkina erilaisia koulutuksissa tehtyjä oppimistuotoksia ja dokumentteja sekä omaan työhön liittyviä materiaaleja. Materiaaleista koostetaan ja jalostetaan kokonaisuuksia, persoonallisia näkymiä tiettyä tarkoitusta varten esimerkiksi ansioluettelo, koulutukset ja opetusmateriaalit. Verkko ympäristönä mahdollistaa portfolion helpon päivittämisen ja muokkaamisen eri tarkoituksiin. Omasta portfoliosta voi tehdä linkkejä ulkopuolisiin materiaaleihin, organisaatioihin jne. Verkko mahdollistaa myös vuorovaikutuksen kuten kommentoinnin, palautteenannon ja seurannan.

Oppilaitoksissa opettajien e-portfoliot mahdollistavat osaamisen näkymisen ja kehittymisen organisaatiossa ja toimivat parhaimmillaan tehokkaana pedagogisen johtamisen työvälineenä. Vaikka porfoliossa esiinnytään vahvasti henkilönä, ja se on yksilön osaamisen esille tuomisen väline, portfolio voi toimia myös koko organisaation osaamisen esille tuomisen ja verkostoitumisen välineenä. Sähköinen portfolio voi mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan ja linkittymisen esimerkiksi opiskelu- ja työelämän välille. Opiskeluaikanaan tekemäänsä portfoliota opettaja voi jatkaa ja täydentää työurallaan esimerkiksi täydennyskoulutuksessa.

Olimme Raahen Voorumi-päivillä 8.10.2011 esittelemässä Osaava-hankkeen e-portfolio-suunnitelmia sekä ede-tiimin vuoden 2012 koulutuksia alueen opetushenkilöstölle. Teetimme päivillä pikakartoituksen 36 osallistujalle osaamisportfoliosta. Kartoitus kertoo, että vain kolmella osallistujalla (8%) on olemassa omaa osaamista kuvaava portfolio. Tuloksesta voi päätellä sen, että vielä on tehtävää kokonaisvaltaisessa koulun henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa.

Opetushenkilöstöltä kysyttiin muun muassa sitä, miten portfoliota voitaisiin hyödyntää koko kouluyhteisön kehittämisessä. Vastauksissa korostui tarve monipuoliseen osaamisen jakamiseen. Portfoliota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi silloin, kun kartoitetaan asiantuntijuutta koulun sisällä kehittämishankkeisiin. Osaamisportfolion avulla opettajat kokevat pystyvänsä esittelemään parhaiten omia osaamisalueitaan ja tuomaan osaamisensa näkösälle koko työyhteisöön.  Näin jokainen tietää, kuka osaa ja mitä, jolloin on helpompaa kysyä apua ja tiivistää yhteistyötä.

IkkunaKysyimme myös millaisia ominaisuuksia opettajien mielestä  portfoliotyökalussa pitäisi olla. Työkalun pitäisi mahdollistaa helppo tiedon rajaton tallentaminen ja  jakaminen esimerkiksi CV, koulutus- ja oppimateriaali. Tekninen toimivuus ja käytön vaivattomuus nähtiin tärkeinä. Henkilön perustiedot tulisi olla järjestelmässä pysyvänä elementtinä, jonka ympärille voi rakentaa joustavasti erilaisia osioita.

Kolmasosa vastaajista hyödyntää tällä hetkellä verkkoa oman materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen. Pikakartoitukseen vastanneista suurin osa kokee äärimmäisen tärkeänä tiedon monipuolisen jakamisen kouluyhteisössä ja senpä vuoksi portfolio voisi olla avain osaamisen vahvistamiseen laajemminkin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman kautta tuemme e-portfolion käyttöönottoa Raahen ja Siikalatvan kouluissa. Raahen ja Siikalatvan Osaava-hankkeiden tavoitteena on luoda e-portfoliosta toimiva kokonaisuus kouluyhteisöihin henkilöstön osaamisen näkyväksi tekemiseen. E-portfoliolla etsitään ratkaisuja ja toimivia käytänteitä osaamisen tunnistamiseen, ylläpitoon, suunnitelmalliseen kehittämiseen, jakamiseen, uuden osaamisen hankkimiseen, seurantaan ja arviointiin. Tärkeintä näissä hankkeissa on saada osaaminen esille ja yhteiseen käyttöön sekä yksilön että koulun tasolla.

E-portfolion käyttöönotossa on hyvä pohtia muun muassa sitä, miten osaaminen saadaan esille ja yhteiseen käyttöön kouluissa, mitä henkilökohtaisia sisältöjä kannattaa laittaa e-portfolioon, mitä sisältöjä kannattaa jakaa kollegoiden kesken, onko sellaisia sisältöjä, joita kannattaa jakaa kaikkien kanssa esimerkiksi opetusalan verkostoissa ja miten portfoliota voidaan käyttää apuna esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Nämä kysymykset antavat pohjaa oikean työkalun valintaan.

Tutustu e-portfolio-esimerkkiin ja luo uusia käytänteitä oman osaamisen jakamiseen.

Sirpa Kova ja Virpi Pietikäinen

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto