OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2016

Koulutusviennissä verkosto on enemmän kuin osiensa summa

Koulutusvienti (Education Export) on ulkomaankauppaa, jonka sisältöinä ovat osaaminen, koulutus ja konsultointi sekä niihin liittyvät palvelut ja tuotteet. Asiakkaat ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita ja henkilöitä. Koulutusviennin keskeisin määre on, että maksaja on ulkomainen taho.

Tieto ja osaaminen ovat kehittyneiden maiden ”neljäs tuotannontekijä” ja hyvä koulutusjärjestelmä osa niiden kilpailukykyä, sosiaalista rakennetta ja hyvinvoinnin perustaa. Kehitysmaiden kanssa harjoitettu koulutusvienti sekoitetaan usein kehitysyhteistyöhön niiden kohdemaassa tavoiteltujen samankaltaisten vaikutusten vuoksi. Koulutusvienti ja kehitysyhteistyö ovat kuitenkin erillisiä asioita ja ne ovat yhdistettävissä vain tietyin kriteerein (vrt. OECD/ODA).

Suomalainen koulutusosaaminen on korkeatasoista ja maailmanlaajuisesti tunnustettua. Suomi on menestynyt erinomaisesti useissa kansainvälisissä koulutus-, kilpailukyky- ja innovaatiomittauksissa. Tämä on luonut pohjan suomalaisten koulutusratkaisujen kysynnälle. Julkisella sektorilla kysyntä on yleensä kohdistunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaan, mutta myös ammatillisen sektorin kysyntä on kasvanut nopeasti.

Koulutusviennin tavoitteet, tuotteet ja toimintatavat tulee johtaa koulutusorganisaatioiden omista toimintaympäristöistä, vahvoista aloista ja strategioista. Toiminta edellyttää koulutusvientiin erikoistuneita korkean tason ammattilaisia ja asiantuntijoita. Heidän tulee hallita koulutusalaan liittyvien palveluiden tuotteistamiseen, kehittämiseen ja toiminnan johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot kansainvälisen viennin alueella.

Kasvatustieteet ja opettajankoulutus ovat yksi Oulun yliopiston vahvoista aloista. Se on myös ala, jolla Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) on onnistunut rakentamaan toimivan alueellisen yhteistyöverkoston koulutusviennissä. Oulun alueella kasvatusalan koulutusvientiverkoston ydin muodostuu kasvatustieteiden tiedekunnan, Oulun normaalikoulun, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden (SIKU), alueen koulujen sekä TOPIKin välisestä yhteistyöstä.

Verkoston jäsenet edustavat tässä arvoketjussa omaa ydinosaamistaan ja välittävät ja vaihtavat keskenään koulutusvientiin liittyvää informaatiota sekä kehittävät ja toteuttavat koulutuspalveluita yhteistyössä asiakkaan kanssa. Verkostomainen lähestymistapa tekee mahdolliseksi palveluiden tuottamisen kokonaisratkaisuna. Verkoston kautta asiakkaalle voidaan tarjota usean toimijan yhteistyönä ”yhden luukun kautta” kokonaisnäkemys suomalaisesta koulutusjatkumosta esi- ja alkuopetuksesta aina yliopistokoulutukseen saakka tavalla, jossa teoria ja käytäntö limittyvät saumattomasti toisiinsa.

Esimerkkinä tämän verkoston toteuttamasta koulutusviennistä voidaan pitää vuonna 2014 alkanutta yhteistyötä Thaimaalaisten organisaatioiden kanssa. TOPIKin koulutusviennin asiakkaiksi hakeutuivat tällöin BMA (Bangkok Metropolitan Administration) ja IPST (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology). Useat Oulussa vierailleet delegaatiot ovat tutustuneet TOPIKin koordinoimiin koulutuksiin, joissa on käsitelty mm. Suomen koulutusjärjestelmää, opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta, uusia opetusmenetelmiä ja välineitä, koulurakentamista sekä koulujen toimintaa käytännössä. Osallistujat ovat olleet organisaatioiden johtoa, rehtoreita ja opettajia.

Molemmat organisaatiot ovat olleet tyytyväisiä niin koulutuksien sisältöihin kuin saamansa palvelun laatuun. Tämä johti mm. siihen että Oulun yliopisto onnistui ensimmäisenä Suomessa tekemään yhteistyösopimuksen (MOU) BMA:n kanssa keväällä 2015. Tämän pohjalta koulutusyhteistyö jatkuu vuonna 2016 ja jatkoakin on suunnitteilla. Jatkossa yhteistyötä pyritään laajentamaan uusille sisältöalueille ja myös eri oppilaitostasoille. Uusina yhteistyömahdollisuuksina on nähty opiskelija- ja henkilökuntavaihto, yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, tutkinnot sekä jatko-opinnot.

Sana onnistumisesta on kiirinyt ja uusia thaimaalaisia ja nyt myös kiinalaisia organisaatioita on esittänyt kiinnostuksensa oululaisen verkoston tuottamiin palveluihin. Kun verkostoon saadaan vielä kytkettyä kiinteämmin alueen koulutusvientiin liittyvä yritystoiminta, alkavat verkoston keskeiset osat olla kohdallaan.

Koulutusvienti on jo vuosien ajan ollut erilaisten kehitystoimenpiteiden kohteena. Uusimpana on OKM:n eilen eli 15.03.2016 julkaisema ”Koulutusviennin tiekartta vuosille 2016–2019”. Myös siinä korostetaan verkostoituumisen ja osaamisen merkitystä.

Katso julkaisu osoitteesta  http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/03/koulutusvienti.html?lang=fi

Juha Pohjonen

BMA:n opettajia vierailemassa Oulun normaalikoululla 2014.

BMA:n opettajia vierailemassa Oulun normaalikoululla 2014.Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto