OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2015

Ei vain nörttien puuhaa - ohjelmointi osana opettajien osaamista

Syksyllä 2016 voimaan tulevissa uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä uutena asiana on ohjelmoinnin opettaminen peruskoulussa. Tavoitteet ohjelmoinnin opetuksessa on jaoteltu eri luokka-asteille siten, että jo 1–2-luokilla aloitetaan tutustuminen ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja ohjelmoinnin perusasioihin. 3–6-luokilla opetukseen tulee mukaan graafisen ohjelmointiympäristön käyttö, ja yläluokilla syvennytään aiheeseen tutustumalla ohjelmointikielen avulla tehtävään ohjelmointiin. Luokanopettajat ja aineenopettajista erityisesti LUMA-aineiden opettajat ovat haasteen edessä. Heiltä edellytetään valmiuksia opettaa ohjelmointia oppilailleen, kun uusi OPS tulee voimaan.

Somea ja koodia opetukseen – mistä on kysymys 4 opOhjelmoinnin opiskelusta on hyötyjä systemaattisten ongelmanratkaisutaitojen kartuttamisessa sekä matemaattis-loogisten ajattelumallien harjaannuttamisessa.  Tietotekniikan aseman alati voimistuessa ohjelmoinnin osaamisella on ratkaiseva merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelmoinnin opiskelu vahvistaa perimmäistä ymmärrystä tietokoneiden toiminnasta, auttaa kehittämään omia kykyjä niiden parissa ja laskee yleisesti kynnystä niiden hyödyntämiseen. Alkeistason ymmärrystä ohjelmoinnista voikin nykypäivän teknologisoituvassa maailmassa pitää osana tarpeellista yleissivistystä, joka auttaa hahmottamaan, millaisen tiedon ja osaamisen varaan yhteiskuntamme rakentuu.

Oulun yliopistossa on kehitetty ylioppilaskunnan rahoittamana Universitas-projektityönä avoimia ohjelmoinnin oppimateriaaleja opetusalalle. Tavoitteena on tuottaa opettajaksi opiskeleville ja jo työelämään siirtyneille opettajille kohdistettu ohjelmointikurssi verkossa tarjottavaksi. Kurssilla ohjelmoinnin peruskäsitteisiin perehdytään käyttäen hyväksi aloittelijaystävällistä Scratch-työkalua, joka soveltuu erinomaisesti myös peruskoulun ohjelmoinnin opetukseen. Scratchia hyödyntäen luodaan omakätisesti yksinkertaisia ohjelmia selkeän ja interaktiivisen oppimateriaalien ohjastamana. Samalla kehitetään omia ongelmanratkaisu- ja suunnittelutaitoja sekä tutustutaan konkreettisiin esimerkkeihin siitä, miten opitut asiat suhtautuvat tosielämän tilanteisiin.

Topik järjestää keväällä 2015 verkkokurssin Somea ja koodia opetukseen – mistä on kysymys 4 op, jossa perehdytään teknologiaan oppimisen resurssina ja oppisisältönä. Kurssilla tutustutaan myös ohjelmointiin ja ohjelmoinnin opettamiseen. Katso tarkempi kuvaus kurssista ja ilmoittaudu mukaan: http://goo.gl/jNWMrU

Virpi Pietikäinen

Miikka Salmi, Miikka Salminen ja Mika Oja
Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto