OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 1 / 2013

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia – Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Täydentävien opintojen keskus (Topik) on saanut Pohjois-Pohjanmaan Liitolta Maakunnan kehittämisrahaa kasvatus- ja opetusalan johdolle suunnatun osaamisen kehittämisen palvelu- ja toimintamallin kehittämiseen. Tavoitteena on luoda Pohjois-Suomen kasvatus- ja opetusalan johdolle suunnattu monipuolisia osaamisen kehittämisen tukipalveluja tarjoava akatemia. Kohderyhmänä ovat yleissivistävän, ammatillisen ja varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävissä toimivat henkilöt.

Johtamisen akatemian idea nousi opetus- ja kasvatusalan kentän tarpeista. Oppilaitosten johdon ja esimiesten keski-ikä on suhteellisen korkea. Eläkkeelle jää lähitulevaisuudessa suuri määrä niin päiväkotien kuin oppilaitostenkin esimiehiä.   Heidän tilalleen tulee uusia, esimiehiä, joilla ei ole välttämättä lainkaan johtamiskokemusta.

Varhaiskasvatus ja opetus ovat hallinnollisesti yhdistymässä, mistä seuraa omat kehittämishaasteensa esimiehille. Oppilaitosten ja päiväkotien yksikkökoot kasvavat, jolloin esimiestehtävissä olevien ammattitaitovaatimukset lisääntyvät. Lisäksi kuntien yhdistymiset ja palvelumallien muutokset (mm. elinkaarimalli, tilaaja-tuottajamalli) muuttavat nekin osaltaan johtamisympäristöjä. Jatkuvat muutospaineet edellyttävät kasvatus- ja opetusalan organisaatioilta nopeaa reagointia muuttuviin olosuhteisiin. Johtajilta edellytetään kykyä johtaa muutoksia hallitusti ja ammattitaitoisesti.

KompassiAlan esimiesten saama johtamiskoulutus on yleisesti ottaen vähäistä. Päiväkotien esimiehiltä ei tällä hetkellä edellytetä mitään johtamiseen pätevöittävää koulutusta.  Oppilaitosjohtajilla kouluttautuminen voi rajoittua pakollisen muodollisen pätevyyden suorittamiseen ja lyhyisiin, satunnaisiin, esimieskoulutuksiin. Esimiestyön vaatimusten kasvaessa osaamisvaatimuksetkin ovat kasvaneet. Työssä painottuvat yhä enemmän henkilöstö- ja talousosaaminen, joiden osalta taidot ovat usein puutteellista.  Lisäksi työ on usein yksinäistä ja vertaistukea tarjoavaa verkostoa ei ole välttämättä saatavilla.

Opetus- ja kasvatusalan johtajien johtamisosaamisen laajemmalla ja systemaattisemmalla kehittämisellä tuetaan laajentuneen tehtäväkentän haltuunottoa. Lisäksi johtamisosaamisen kehittämisellä edesautetaan paitsi esimiesten omaa myös työyhteisön hyvinvointia. Tällä hetkellä opetus- ja kasvatusalan esimiesten koulutustarjonta Pohjois-Suomessa on hajanaista ja vähäistä. Koulutustarve kuitenkin kasvaa koko ajan. Tarvitaan taho, joka kokoaa ja jakaa oppilaitosjohdon osaamista, tutkii ja kehittää alaa ja tarjoaa esimiehille tuki- ja kehittymisverkoston.

Kehitettävä johtamisakatemia ei tule olemaan erillinen organisaatio vaan taho, joka kokoaa alan toimintoja ja toimijatahoja yhteen. Toiminta tullaan rahoittamaan maksupalvelulla ja ulkopuolisella hankerahoituksella. Akatemian puitteissa tarjotaan opetus- ja kasvatusalan johdolle valmentavia, pätevöittäviä ja syventäviä täydennyskoulutuksia. Jatko-opintoja tekeville esimiehille tarjotaan tutkimuksellista tukea ja ohjausta. Toimintojen tueksi kootaan kansallista ja kansainvälistä vertais- ja asiantuntijaverkostoa, joka muodostuu esimerkiksi  kouluttajista, mentoreista ja tutkimuksen tekemistä ohjaavista henkilöistä.

Yhteistyöverkoston muodostavat Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Taloustieteiden tiedekunta, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sekä alueen oppilaitosten ja päiväkotien esimiehet.

ihmisetToimintojen ja mallin suunnittelun taustaksi kaikille pohjoissuomalaisille päiväkotien ja oppilaitosten esimiehille suunnataan tarvekartoitus. Maaliskuussa toteutettavalla kartoituksella selvitetään osaamisen kehittämistarpeet, mielenkiinto alan tutkimuksen tekemiseen sekä tarpeet ja edellytykset ammatillisen tukiverkoston perustamiseen.

Akatemian työstämisprosessia voi seurata blogissa osoitteessa: johtamisakatemia.wordpress.com

Satu Soila ja Tarja Tervola

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto