OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1 / 2012

Oulun seudun rehtoreita TVT -opissa

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen raportissa (2010) todettiin, että koulujen TVT -osaamisen kehittämisen pullonkaula on usein koulun johto. Aktiivisten opettajien työ jää usein puuhasteluksi, jos johto ei osaa tai halua tukea opettajia digiajan mahdollisuuksissa ja haasteissa. Näihin haasteisiin vastatakseen Oulun opetustoimi tiivisti yhteistyötä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen EDE -tiimin kanssa koulujen TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. Koulutusten sisältöjen suunnittelun tukena toimi EDE -tiimin toteuttama TVT -osaamiskartoitus rehtoreille. Tämän kartoituksen pohjalta luotiin kokonaiskuvaa Oulun ja ympäristökuntien koulujen TVT:n tilasta ja rehtoreiden TVT -osaamisesta.

Oulun seudun rehtoreille kehitettiin koulutuskokonaisuus ”Rehtoreiden TVT -osaamisen kehittäminen koulun pedagogisen johtamisen tukena”, joka kokoaa yhteen kahden organisaation oppilaitosjohdolle suunnitellut koulutushankkeet. Koulutukset toteutetaan Oulun opetustoimen OKM:n Osaava -rahoituksen sekä Oulun yliopiston OPH -rahoituksen turvin. Opetustoimen tavoitteena oli, että koulutuksiin osallistuisi vähintään kymmenen rehtoria. Koulutuksiin ilmoittautui yhteensä 30 rehtoria, enemmän kuin koulutuksiin voitiin ottaa. Seitsemän rehtoria jää odottamaan saman koulutuksen toteuttamista uudestaan ensi vuonna. Siis yli puolet oululaisista rehtoreista oli kiinnostunut kehittämään omaa ja koulunsa TVT -osaamista.

EDE -tiimi järjestää rehtoreille koulutusta muun muassa verkkoviestinnästä, TVT -osaamisen kehittämistä, oppilaitoksen verkkoidentiteetistä, oppimisympäristöistä, sosiaalisesta mediasta sekä mobiilioppimisesta. Koulutus on osa valtakunnallista koulutushanketta ”TVT koulun johtamisen välineenä ja pedagogisen kulttuurin kehittäjänä”. Oulun opetustoimen kehittämis- ja tukipalvelut Oppis taas huolehtii työvälinekoulutuksesta muun muassa Live@edu -ympäristössä toimimisesta, yhteisesti sovituista viestinnän muodoista ja blogien käytöstä koulun johtamisessa. Näiden varsinaisten koulutusten lisäksi rehtoreiden tukena ovat omat mentorointiryhmät, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, jaetaan hyviä käytänteitä ja mietitään malleja, miten resurssit saadaan riittämään turvaamaan tietostrategian mukainen opetus. Joukolla osallistutaan vielä BETT -messuille sekä ITK -päiville.

Ulla Kaislaranta, Panu Kela ja Jani Syrjälä
TVT-johtamisen työpaja 22.2.2012.  Kuvassa Ulla Kaislaranta, Panu Kela ja Jani Syrjälä.

Tämän kokonaisvaltaisen koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on aloittaa koulussa monipuolinen TVT -kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa koulun arjessa digiajan tärkeyttä sekä johdon ymmärrystä ja tukea TVT:n kehittämiseen. Vuosien 2011 – 2013 aikana järjestettävissä koulutuksissa rehtorit tekevät oman sekä koulunsa TVT -osaamisen kehittämissuunnitelman. Tämän suunnitelman osana kouluilla mietitään myös opettajien täydennyskoulutus. Osa opettajista osallistuu Oulun seudun ammattikorkeakoulun järjestämään Koulutusteknologia -koulutukseen. Nämä opettajat toimivat rehtorin tukena koulun kehittämisessä.

Hieman samantyyppistä koulutusmallia käytettiin Oulun opetustoimessa Kohti yhteisöllistä koulua -hankkeessa, jonka rahoittajana oli TEKES. Tämä hanke sai erityiskiitokset TEKESiltä varsinkin hankkeen vaikuttavuuden osalta ja siksi tämä malli sopivin osin "parastettiin" tähän rehtoreiden TVT -koulutukseen. Idea pääpiirteissään on se, että sama kehittäminen lähtee yhtä aikaa liikkeelle sekä opetustoimen johdossa, koulun johdossa että opettajien ja luokkien tasolla.

Rehtoreiden TVT -koulutus on alkanut syksyllä 2011 ja rehtorit ovat innokkaasti mukana. Ensi keväänä pystymme kertomaan lisää kehittämisen saavutuksista.

Anne Moilanen; Oulun kaupungin opetustoimi

Sirpa Kova, Mikko Ojala, Antti Peltonen; Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus, EDETäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto