OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1 / 2012

Uutta yliopistoissa – oppisopimustyyppinen  täydennyskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut vuodesta 2010 lähtien korkeakoulutetuille suunnattua oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.  Koulutus pohjautuu opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2007 – 2012 ja on samalla osa ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistustyötä.

Kyseessä on yliopistotutkinnon jälkeiseen täydennyskoulutukseen sijoittuva työelämälähtöinen koulutus, jossa asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen tapahtuvat kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän, osallistujan itsensä sekä yliopistojen kesken.

Malli mahdollistaa osallistujalle työn ja koulutuksen yhdistämisen, teorian välittömän soveltamisen käytäntöön sekä työnantajalle oppisopimusopiskelijan työpanoksen hyödyntämisen koko koulutusajan.

Yliopistot toimivat korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen järjestäjinä.  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on koulutuksessa keskeisessä asemassa ja siitä vastaavat työnantaja, osallistuja ja yliopisto sopimallaan tavalla. Koulutukseen voivat osallistua muutkin kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet, jos yliopisto ja työnantaja arvioivat yhdessä, että työntekijällä on opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. . Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisiin koulutuksiin voi perehtyä valtakunnallisessa Työ tekijäänsä opettaa –portaalissa.

EDE-tiimi on ollut toteuttamassa yhteistyössä muiden yliopistollisten täydennyskoulutusyksiköiden kanssa seuraavia 30 op:n laajuisia koulutuksia:

Kehittyvä rehtori - Oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen koulutus
(2010-2011 sekä 2011-2012)

Koulutuksessa kehitetään osallistujien johtamisosaamista tarjoamalla uusinta tietoa johtamisen tueksi ja oman organisaation kehittämiseen.  Koulutuksessa käsiteltäviä osaamisalueita ovat henkilökohtaiset johtamistaidot, pedagoginen johtaminen, henkilöstön ja työyhteisön johtaminen, talous- ja hallintojohtaminen sekä johtaminen oppilaitoksen muutoksessa ja kehittämisessä. 

Eväitä johtajuuteen - Päiväkodin johtajan oppisopimustyyppinen koulutus (2011-2012)

Koulutuksessa tarjotaan osallistujille johtamiskompetenssien kehittämisen tueksi uusinta tietoa johtamiseen ja päiväkodin kehittämiseen. Keskeisiä koulutuksessa käsiteltäviä päiväkodin johtamisen ydinalueita ovat: kasvatuksen ja opetuksen johtaminen, palveluorganisaation johtaminen, työorganisaation ja osaamisen johtaminen sekä varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiantuntijana toimiminen.

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä - oppisopimustyyppinen koulutus (2011-2012)

Koulutus antaa valmiuksia kulttuurienväliseen kohtaamiseen, kulttuuritietoiseen ohjaamiseen, maahanmuuttajien osallistamiseen ja heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Koulutus ohjaa opetus-, sosiaali-, terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisia parempaan vuoropuheluun maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.

Osallistujien kokemuksia oppilaitosjohdon oppisopimustyyppisestä koulutuksesta

Vuoden 2011 loppupuolella päättyneestä oppilaitosjohdon koulutuksesta saatu osallistujapalaute oli ylitsevuotavan positiivista. Myös työnantajia edustavien työssä ohjaajien antama palaute oli hyvää. Koulutukseen liittyvät kehittämishankkeet kytkettiin osallistujien työyhteisöjen tarpeisiin ja työyhteisöt osallistettiin hankkeiden toteuttamiseen. Työnantajan tarpeet pyrittiin kartoittamaan siten, että kehittämishankkeet palvelisivat mahdollisimman hyvin myös niitä. Koulutukseen osallistuneet kokivat koulutuksen liittyvän aidosti työelämään ja työyhteisöjen kehittämiseen. Koulutus oli tukenut konkreettisesti ja innoittavasti johtajana kehittymistä sekä työyhteisön kehittämistä. Lisäksi se oli ollut katalysaattorina monien uusien kehittämisprojektien syntymiselle koulutukseen osallistuneiden rehtoreiden työyhteisöissä. Koulutuksen katsottiin vahvistaneen kokonaisvaltaista näkemystä rehtorin työstä.  Koulutuksen mahdollistama keskustelu kollegoiden kanssa koettiin erittäin hyväksi tavaksi reflektoida omaa ja työyhteisön toimintaa.

Satu Soila ja Tarja TervolaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto