OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1 / 2012

Opettajan osaaminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä

Voidaan perustellusti väittää, että jokainen koulu on monikulttuurinen. Moninaisuutta kun ei ole mielekästä lähestyä esimerkiksi pelkästään oppilaan etnisestä taustasta tai kansallisuudesta käsin. Moninaisuutta opettajan työhön tuovat myös erilaiset alakulttuuriset erot, jotka liittyvät esimerkiksi uskontoon, ideologiaan, elämänkatsomukseen, kieleen, sosiaaliluokkaan, ikään ja sukupuoleen. Voidaan myös väittää, että kaikki tarvitsevat kulttuurienvälistä osaamista nyky-yhteiskunnassa ja maailmassa. Vaikka henkilö ei koskaan poistuisi maan rajojen ulkopuolelle, kasvatus ja koulutus, media, sekä toiset ihmiset tuovat moninaisuuden ja globaalit kysymykset osaksi arkipäiväämme. Näiden kysymysten tiedostamiseen ja kohtaamiseen, niiden avoimeen, mutta myös kriittiseen tarkasteluun sekä globaalissa yhteiskunnassa toimimiseen tarvitsemme kulttuurienvälistä osaamista. Kulttuurienvälisen osaamisen tulisi siis olla osa jokaisen opettajan ammatillisuutta ja ammattitaitoa.

Ei riitä, että opettajalla itsellään on kulttuurienvälistä osaamista. Hänen tulisi myös osata tukea oppilaidensa kulttuurienvälisen osaamisen kehittymistä. Monikulttuurisuustutkijat ovat todenneet, että oppilaiden kulttuurienvälisen osaamisen kehittämisen ei tulisi olla pelkästään muusta opetuksesta ”erillistä” teemaviikkotyyppistä toimintaa. Ideaalitilanteessa moninaisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen, sen avoin kohtaaminen sekä asioiden kriittinen tarkastelu erilaisista kulttuurisista näkökulmista on luonteva osa opettajan jokapäiväistä toimintaa.

Kulttuurienvälistä osaamista on määritelty eri tavoin ja sitä on kuvattu erilaisin käsittein (kuten monikulttuurinen kompetenssi, kulttuurienvälinen lukutaito, monikulttuurinen asiantuntijuus jne.) Kulttuurienvälisen osaamisen voidaan katsoa koostuvan tietyistä taidoista, tiedosta, asenteista ja toiminnasta, joita tarvitsemme moninaisuuden kohtaamiseen. Usein kieli ja kommunikaatio on nostettu keskeiseksi osaksi kulttuurienvälistä osaamista.

Opettajan kulttuurienvälinen osaaminen liitetään usein pedagogisiin taitoihin, kuten monenlaisten opetusmenetelmien hallinta, erilaisten oppimistyylien tuntemus, opetussuunnitelman kehittämistaidot, sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen ja tuntemus. Moninaisten oppilaiden kohtaamisen taidot ovat ehdottoman tärkeitä opettajille, mutta tärkeää on myös tiedostaa moninaisuuteen liittyviä valta ja tasa-arvokysymyksiä.  Monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa opettaja joutuu yhä useammin kysymään, kenen arvoja, kenen kulttuuria, kenen perinteitä hän siirtää, opettaa ja tuo näkyväksi. Ideaalitilanteissa opettaja ja koulu tukee jokaisen oppilaansa identiteettiä ja kulttuuria turvallisessa ja tasa-arvoisessa oppimisympäristössä. Monikulttuurinen tomintaympäristö onkin parhaimmillaan erinomainen, innovatiivinen oppimisympäristö, jossa jatetaan monenalaista tietoa ja kokemuksia: opitaan toisilta ja laajennetaan näin omia näkökulmia.

Kulttuurienvälisen osaamisen kehittyminen on moninainen, elämänkestävä prosessi. Opettajan kulttuurienvälisen osaamisen kehittymisen prosessissa erityisen tärkeä rooli on oman ajattelun ja toiminnan reflektoinnilla. Kysymisen, kyseenalaistamisen, kriittisen pohdinnan, dialogin ja vaihtoehtojen tarkastelun voidaan siis ajatella olevan sisäänrakennettuna opettajan kulttuurienvälisessä osaamisessa. Kulttuurienväliseen oppimiseen vaikuttavat opettajan tausta, elinympäristö ja muut kokemukset. Oppimista voi tapahtua monenlaisissa, formaaleissa ja ei-formaaleissa konteksteissa ja elämäntilanteissa.  Myös opettajankoulutuksella ja täydennyskoulutuksella voi olla merkittävä rooli opettajan kulttuurienvälisen osaamisen kehittymiselle.

Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus välittää täydennyskoulutuksellaan uusinta tietoa ja osaamista myös monikulttuurisuuden teemoihin liittyen.  Koulutuskokonaisuuksissa tarjotaan osallistujille tuoretta tutkimustietoa, käytännöstä nousevia menetelmiä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja. Koulutuksissamme on mahdollisuus kehittää yhdessä toisten kanssa omaa opetustyötä ja ammattitaitoa. Koulutustemme tavoitteena on vaikuttaa sekä opettajien että heidän oppilaidensa asenteisiin ja toimintatapoihin,  jotta he pystyisivät toimimaan suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen kouluympäristön puolesta.

17.–18.4.2012 järjestetään Oulun yliopistolla Koulu Euroopassa - Eurooppa koulussa: Opettajan kulttuurienvälinen osaaminen -koulutus, joka on suunnattu perusasteen ja lukion opettajille. Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä Eurooppa-tietoisuutta ja auttaa löytämään ja hyödyntämään eurooppalaisia opetusmateriaaleja,
  • antaa tietoa EU:n tukemista ohjelmista kouluille,
  • antaa tukea kansainvälisyyden toteuttamiseen kouluissa ja
  • lisätä opettajien kulttuurienvälistä osaamista

Koulu EuroopassaOhjelma koostuu kaikille yhteisistä luennoista sekä työpajatyöskentelystä. Pääpuhujana on vuoden 2009 pakolaisnainen, yhteyspäällikkö Fatbardhe Hetemaj.

Koulutus on osa Euroopan komission Koulu Euroopassa – Eurooppa Koulussa -ohjelmaa ja on osallistujille maksuton. Koulutus sisältää kahvit ja lounaan, matkakulut korvataan yli 15 km matkoilta halvinta matkustustapaa käyttäen. Lue lisää ja ilmoittaudu verkkosivuiltamme: http://www.kotu.oulu.fi/koulueuroopassa

Katri Jokikokko, yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto

Teija Mikkilä, suunnittelija
Täydentävien opintojen keskus / EDE-tiimi, Oulun yliopistoTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto